Login :
Hasło :
Stronę odwiedzono do tej pory 1749170 razy.
KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
MISJA SZKOŁY :

Nasza szkoła to miejsce, w którym każdy uczeń ma szansę stać się wartościowym, otwartym na dobro i piękno człowiekiem.

Jesteśmy szkołą, która uczy, bawi, wychowuje oraz opiekuje się dziećmi klas I-VI i dziećmi oddziału przedszkolnego. W pracy wychowawczej wzorujemy się na postaci patrona Arkadego Fiedlera.

Naszym celem jest wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci, zgodnie z uniwersalnym systemem wartości.

Istotą naszych działań wychowawczych jest wspólny front wszystkich, którzy mają kontakt z wychowankami, aby własnym przykładem i każdym możliwym działaniem przybliżać pożądane wzorce osobowe i zachęcać do pracy nad sobą w osiąganiu ideału, odpowiedzialności, prawości, krytyczności, otwartości, tolerancji i kultury.

Chcemy, aby środowisko szkolne zapewniło uczniom wszechstronny rozwój osobowy w aspekcie intelektualnym, etycznym, emocjonalnym, społecznym i fizycznym. Propagujemy partnerstwo i współpracę między uczniami, rodzicami, pracownikami szkoły oraz środowiskiem lokalnym.

Kształtujemy postawy :
 • poszanowania tradycji i kultury własnego narodu
 • poszanowania dla innych kultur i tradycji
 • odpowiedzialności
 • poczucia własnej wartości
 • ciekawość poznawczą
 • uczestnictwa w kulturze
Zapewniamy :
 • poczucie bezpieczeństwa w szkole
 • życzliwą atmosferę
 • indywidualne podejście do każdego ucznia
 • szkołę wolną od wszelkiej dyskryminacji
 • solidne podstawy do dalszej nauki i warunki do rozwoju indywidualnych uzdolnień
 • współpracę z organizacjami i instytucjami wspierającymi rozwój i wychowanie dziecka
Uczymy :
 • wytrwałości
 • kreatywności
 • kultury osobistej
 • szacunku dla innych ludzi
 • uczciwości
 • podejmowania inicjatyw oraz pracy zespołowej
 • odpowiedzialności za zachowanie środowiska naturalnego
 • bezpiecznego, zdrowego i higienicznego trybu życia, wolnego od wszelkich nałogów
Oferujemy :
 • naukę języka obcego (angielskiego i niemieckiego)
 • dobrze wyposażoną pracownię komputerową i zajęcia z informatyki
 • zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia
 • udział w konkursach i zawodach
 • organizację imprez kulturalno-rozrywkowych i wycieczek
 • opiekę higieniczno-medyczną
 • korzystanie z bogatego księgozbioru biblioteki szkolnej, posiadającej Multimedialne Centrum Informacji
 • bardzo dobre przygotowanie do dalszego etapu kształcenia
 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • zajęcia Wychowania do życia w rodzinie prowadzone przez specjalistę
 • zajęcia wyrównawcze
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów i rodziców
 • zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej
WIZJA SZKOŁY :
 • Nasza szkoła znana jest w środowisku, pielęgnuje tradycje środowiska lokalnego i regionu.
 • Panuje w niej życzliwa i bezpieczna atmosfera, wzajemny szacunek, akceptacja i współdziałanie nauczycieli, uczniów, rodziców i innych pracowników szkoły. Jest szkołą zadbaną i czystą.
 • W naszej szkole uczy się dzieci miłości do Ojczyzny, szacunku dla narodu polskiego, tradycji i kultury.
 • W naszej szkole rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, są partnerami w podejmowaniu decyzji dotyczących funkcjonowania szkoły. Otrzymują pomoc i wsparcie w wychowaniu dzieci.
 • Dbałość o bezpieczeństwo, życie i zdrowie dzieci jest najważniejszym celem w pracy opiekuńczo-wychowawczej wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły.
 • Nasza szkoła zapewnia opiekę pielęgniarki oraz pedagoga szkolnego.
 • Dobre wyposażenie naszej szkoły zachęca do zdobywania wiedzy, a boisko sportowe zapewnia warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego dziecka.
 • Bogaty księgozbiór biblioteki szkolnej i MCI sprzyja rozwojowi intelektualnemu, wzbogaceniu zasobu słownictwa, rozwijaniu wyobraźni oraz wyszukiwaniu i korzystaniu z informacji.
 • Zajęcia w naszej szkole pozwalają wydobyć i rozwinąć talenty dziecka , nauczyć go samodzielnego rozwiązywania problemów, wiary we własne siły i asertywności.
 • Szkoła prezentuje sukcesy uczniów, społeczności szkolnej i lokalnej .
 • Nasi uczniowie wyposażeni w wiedzę i umiejętności potrafią wykorzystać ją w dalszym etapie kształcenia i funkcjonowaniu we współczesnym świecie.
 • Nasi nauczyciele są kulturalni, sprawiedliwi, konsekwentni i cieszą się autorytetem wśród uczniów i rodziców. Wspierają dzieci w ich rozwoju, pomagają w rozwiązywaniu problemów, rozwijają zainteresowania. Nauczyciele są wykształceni, systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje w doskonaleniu wewnętrznym i zewnętrznym.